come

come
{kAm}
1. идвам, дохождам, появявам се, пристигам
here he COMEs ето го! идва! to COME and go идвам и си отивам, правя краткотрайни посещения, краткотраен/преходен съм
not to know whether one is coming or going съвсем съм се объркал/развълнувал
his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше
after many years have COME and gone след като изтекоха много години
she is coming 15 тя кара/скоро ще навърши петнадесетата си година
she will be 15 COME May/COME Friday тя ще навърши 15 години идния май/следващия петък
do yon COME my way? и ти ли си насам/по моя път? who COMEs next? кой е на ред? чий ред е? кой следва? COME and see/hear, etc. ела да видиш/чуеш и пр
2. случвам се, ставам, бивам
COME what may каквото и да се случи, да става каквото ще
how COME? разг. как се случи/случва? как стана/става? защо? how did it COME that... как стана така, че...
how did you COME to break your leg? как се случи да си счупиш крака? how COMEs it that the door is open? защо вратата е отворена?
now that COME to think of it сега, като се замислям, сега (изведнъж) си спомням
3. образувам се, ставам, получавам се
churn till the butter COMEs бий (млякото), докато се получи масло
I don't know what will COME of all this не зная какво ще излезе/какъв ще бъде резултатът от всичко това
he has COME to be a good rider той е станал добър ездач
4. достигам (to до), възлизам, равнявам се (to на)
her dress came to her ankles роклята достигаше до глезените и
her bill came to 10 сметката и възлизаше на десет лири
5. разг. представям се за, разигравам роля на
you'd better not try and COME the schoolmaster with me не се опитвай да ми разиграваш ролята на учител
she always tries to COME the fine lady тя винаги се старае да се представи за изискана дама
to COME it (rather/too) strong прекалявам, не се спирам пред нищо, преувеличавам
don't COME it недей да важничиш, за да правиш впечатление
don't COME that game остави/не прави тия работи
6. в imp, exclam означава подкана, насърчение или лек упрек, раздразнение
COME, Ann, don't be cross! хайде, Ана, не се сърди! COME, now, don't be so foolish e, хайде не бъди толкова глупав
COME it isn't as bad as that хайде, хайде (успокой се), не е чак толкова лошо
7. излизам, оказвам се, ставам (в съчет. с прилагателно), it COMEs expensive/cheaper излизаскъпо/по-евтино
COME easy ставам лесен
COME right оказвам се прав/верен/точен, свършвам благополучно
COME alive оживявам
COME clear изяснявам се
COME true осъществявам се, сбъдвам се
COME loose разхлабвам се
COME clean казвам си/признавам си всичко, изповядвам се
8. вървя, напредвам, постигам
to COME short of one's goal не достигам целта си
she came to be a hundred тя доживя до стогодишна възраст
the job is coming nicely работата върви добре
he has COME a long way той много се издигна/напредна
9. идвам като последица, причинен съм, произтичам (of от)
no good will COME of it нищо хубаво няма да излезе от това, no luuin can COME of trying няма вреда да се опита
that's what COMEs of being so much in a hurry виж/ето какво става от много бързане
10. явявам се, намирам се, срещам се
on what page/under what heading does that COME? на коя страница/под какво заглавие се намира това? it COMEs in (to) several sizes има го в няколко размера/ръста/номера (за модел и пр.)
11. вулг. изпитвам оргазъм
* * *
{kAm} v (came {keim}; come) 1. идвам, дохождам; появявам се, п
* * *
хайде; Я; случвам; пристигам; възлизам; дохождам; достигам; ела; идвам; наставам;
* * *
1. 1 вулг. изпитвам оргазъм 2. after many years have come and gone след като изтекоха много години 3. churn till the butter comes бий (млякото), докато се получи масло 4. come alive оживявам 5. come clean казвам си/признавам си всичко, изповядвам се 6. come clear изяснявам се 7. come easy ставам лесен 8. come it isn't as bad as that хайде, хайде (успокой се), не е чак толкова лошо 9. come loose разхлабвам се 10. come right оказвам се прав/верен/точен, свършвам благополучно 11. come true осъществявам се, сбъдвам се 12. come what may каквото и да се случи, да става каквото ще 13. come, ann, don't be cross! хайде, Ана, не се сърди! come, now, don't be so foolish e, хайде не бъди толкова глупав 14. do yon come my way? и ти ли си насам/по моя път? who comes next? кой е на ред? чий ред е? кой следва? come and see/hear, etc. ела да видиш/чуеш и пр 15. don't come it недей да важничиш, за да правиш впечатление 16. don't come that game остави/не прави тия работи 17. he has come a long way той много се издигна/напредна 18. he has come to be a good rider той е станал добър ездач 19. her bill came to 10 сметката и възлизаше на десет лири 20. her dress came to her ankles роклята достигаше до глезените и 21. here he comes ето го! идва! to come and go идвам и си отивам, правя краткотрайни посещения, краткотраен/преходен съм 22. his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше 23. how come? разг. как се случи/случва? как стана/става? защо? how did it come that ... как стана така, че .. 24. how did you come to break your leg? как се случи да си счупиш крака? how comes it that the door is open? защо вратата е отворена? 25. i don't know what will come of all this не зная какво ще излезе/какъв ще бъде резултатът от всичко това 26. no good will come of it нищо хубаво няма да излезе от това, no luuin can come of trying няма вреда да се опита 27. not to know whether one is coming or going съвсем съм се объркал/развълнувал 28. now that come to think of it сега, като се замислям, сега (изведнъж) си спомням 29. on what page/under what heading does that come? на коя страница/под какво заглавие се намира това? it comes in (to) several sizes има го в няколко размера/ръста/номера (за модел и пр.) 30. she always tries to come the fine lady тя винаги се старае да се представи за изискана дама 31. she came to be a hundred тя доживя до стогодишна възраст 32. she is coming 15 тя кара/скоро ще навърши петнадесетата си година 33. she will be 15 come may/come friday тя ще навърши 15 години идния май/следващия петък 34. that's what comes of being so much in a hurry виж/ето какво става от много бързане 35. the job is coming nicely работата върви добре 36. to come it (rather/too) strong прекалявам, не се спирам пред нищо, преувеличавам 37. to come short of one's goal не достигам целта си 38. you'd better not try and come the schoolmaster with me не се опитвай да ми разиграваш ролята на учител 39. в imp, exclam означава подкана, насърчение или лек упрек, раздразнение 40. вървя, напредвам, постигам 41. достигам (to до), възлизам, равнявам се (to на) 42. идвам като последица, причинен съм, произтичам (of от) 43. идвам, дохождам, появявам се, пристигам 44. излизам, оказвам се, ставам (в съчет. с прилагателно), it comes expensive/cheaper излизаскъпо/по-евтино 45. образувам се, ставам, получавам се 46. разг. представям се за, разигравам роля на 47. случвам се, ставам, бивам 48. явявам се, намирам се, срещам се
* * *
come (a)round 1) наминавам, отбивам се при, навестявам; 2) идвам на себе си, оправям се (след болест, умора); подобрявам се; 3) променям възгледите (становището) си; he has \come round той се съгласи, той склони; I have \come round to your way of thinking започнах да мисля като теб; 4) идвам отново (за годишно време, празник); 5) заобикалям; 6) мор. лавирам (за кораб); променям посоката си (за вятър);
————————
come[kʌm] v (came [keim], come) 1. идвам, дохождам; here he \comes! ето го! a storm is coming задава се буря; his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше; easy \come, easy go лесно идва и лесно си отива; бързо спечелено, бързо пропиляно; to \come to o.s. (to o.'s senses) 1) идвам на себе си, опомням се, свестявам се; възвръщам си разсъдъка; 2) поправям се; \come the spring на пролет; he will be twenty \come Christmas той ще бъде на двадесет години идната Коледа; no work came his way той не си намери никаква работа; не му попадна никаква работа; to \come next следвам; first \come, first served който изпревари, той ще натовари; 2. случвам се, ставам, бивам; явявам се; how did you \come to meet him? как стана така, че го срещна?; he had it \comeing to him той си го търсеше; \come what may каквото ще да става; how \come! как така? защо? how did it \come that ... как! какво стана, че ...? he has \come to be a good cyclist той е станал добър колоездач; 3. образувам (се), ставам; достигам (състояние); to \come to an end свършвам, спирам, приключвам; to \come into contact влизам в контакт; I've \come to believe повярвах, започнах (научих се) да вярвам; to \come to blows with сбивам се с; to \come to terms with споразумявам се с, намирам общ език с; приемам, примирявам се; to \come true сбъдвам се; things will \come right всичко ще се оправи; no good will \come of it от това няма да излезе нищо добро (хубаво); it \comes expensive това ще излезе скъпо; to \come apart, \come to pieces отделям се, откъсвам се; разпадам се; to \come unstitched (unsewn) разшивам се; 4. достигам, възлизам, равнявам се; if it \comes to that ... ако (се) стигне дотам ...; it doesn't \come within my duties това не влиза в задълженията ми; the road \comes within a mile of the farm пътят минава на миля от фермата; to \come short of не достигам; не оправдавам; he came short of my expectations той не оправда очакванията ми; 5. представям се за, правя се на, играя роля на, изкарвам се; 6. (в повелително наклонение: възклицание, означаващо подкана, насърчение или лек упрек); \come! \come! хайде! хайде! стига! стига! \come, tell me all you know about it хайде, разкажи ми всичко, което знаеш по този въпрос; 7. излизам, оказвам се; she came first in English излезе първа по английски; 8. достигам оргазъм; as they \come разг. страшно много, изключително; he is as good as they \come цена няма; as stupid as they \come от глупав, по глупав; to \come (get, hit, strike) home попадам в целта; засягам силно, улучвам болното място; to \come home to s.o. трогвам някого до дън душа; намирам отклик в нечия душа; the curse will \come home to roost разг. проклятието ще се обърне срещу онзи, който проклина; to \come out fighting (swinging) готов съм на всичко, за да спечеля (получа нещо); to \come a cropper претърпявам фиаско (крах), провалям се тотално; everything \comes to him who waits с търпение всичко се постига; to \come clean признавам си; the time to \come бъдещето; in days to \come в бъдеще; pleasure to \come предвкусвано удоволствие; the life to \come бъдният (бъдещият) живот; coming! идвам! ей сега! \come again! бихте ли повторили? моля?; to \come it sl 1) преструвам се, играя роля, правя се; 2) преувеличавам; 3) разкривам тайна; доноснича; информирам (полицията);

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • come — ► VERB (past came; past part. come) 1) move, travel, or reach towards or into a place thought of as near or familiar to the speaker. 2) arrive. 3) happen; take place. 4) occupy or achieve a specified position in space, order, or priority: she… …   English terms dictionary

 • come — [kum] vi. came, come, coming [ME comen < OE cuman, akin to Goth qiman, Ger kommen < IE base * gwem , *gwā , to go, come > L venire, to come, Gr bainein, to go] 1. to move from a place thought of as “there” to or into a place thought of… …   English World dictionary

 • Come On — may refer to: Come On (How I Met Your Mother), an episode of the sitcom How I Met Your Mother Come On (game), a video game for the Vii A sexual advance or flirtatious remark A catch phrase frequently used by the character Gob Bluth in the TV… …   Wikipedia

 • Come to Me — «Come to Me» Сингл Дидди при участии Николь Шерз …   Википедия

 • Come To Me — «Come to Me» Сингл Diddy при участии Nicole Scherzinger c альбома «Press Play» Выпущен …   Википедия

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come — O.E. cuman come, approach, land; come to oneself, recover; arrive; assemble (class IV strong verb; past tense cuom, com, pp. cumen), from P.Gmc. *kwem (Cf. O.S. cuman, O.Fris. kuma, M.Du. comen, Du. komen, O.H.G. queman, Ger. kommen, O.N. koma,… …   Etymology dictionary

 • come of — 1. To be a descendant of 2. To be the consequence of, arise or result from 3. To become of • • • Main Entry: ↑come * * * ˈcome of [transitive] [present tense I/you/we/they come of …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”